Betrokken bij mens, milieu en maatschappij

Binnen Profilplast neemt duurzaam ondernemen een zeer prominente rol in. Wij streven naar een goede balans tussen mens, milieu en maatschappij in onze bedrijfsvoering.

Door middel van diverse initiatieven nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het realiseren van een positieve impact op onze omgeving. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Profilplast conformeert zich aan deze overeengekomen definities, principes en kernthema’s op het gebied van MVO en daarom heeft Profilplast voornemens zich te laten certificeren voor de CO2-prestatieladder (in 2017) en de MVO-Prestatieladder.

Vanuit de Magenta for life foundation ondersteunen wij diverse lokale, nationale en internationale sociaal maatschappelijke projecten. Ook onze stakeholders worden hier actief bij betrokken.

CARBON FOOTPRINT

Het milieu is een belangrijk onderdeel van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, daarom heeft Profilplast in besloten om haar CO2-voetafdruk te meten en bij te houden. De CO2-voetafdruk, ook wel de Carbon Footprint genoemd, bestaat uit een drietal scopes. Scope I betreft de directe emissies van Profilplast, denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigen wagenpark. Scope II en Scope III beslaan de indirecte emissies. Bij deze indirecte emissies worden bijvoorbeeld het energieverbruik en de afvalverwerking meegenomen.

De CO2-voetafdruk is onderdeel van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel waarmee bedrijven actief CO2 reduceren. De CO2-prestatieladder bestaat uit vijf tredes. Hoe hoger de trede op de ladder hoe meer het bedrijf samenwerkt op het gebied van de CO2-reductie met andere partijen binnen de keten.

In 2017 wil Profilplast zich certificeren voor de CO2-prestatieladder en daarmee aantonen zowel haar CO2-uitstoot inzichtelijk te hebben als actief CO2 te reduceren. Vanuit onze gedachten “People, Planet, Plastics” is het milieu immers ook onze zorg.

ISO 26000

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties), biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat. ISO 26000 biedt internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema’s op het terrein van MVO, daarnaast geeft ze richtlijnen voor implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ISO 26000 is een richtlijn en geen norm, het is dus niet mogelijk om dit te laten certificeren. Om toch uit te kunnen dragen dat bedrijven ISO 26000 voeren, is er een prestatieladder opgezet die gebaseerd is op ISO 26000. Deze prestatieladder staat als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor het integreren van de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Om het proces van duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar te maken, neemt het bedrijf of de organisatie met het behaalde MVO certificaat een plaats in op de MVO prestatieladder met 5 niveaus.

Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de opstapniveaus 1 en 2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het driejarig MVO certificaat niveau 3 te behalen. Indien niveau 3, het algemeen haalbare voor de bedrijfstak, is behaald kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder. De certificatieniveaus 4 en 5 zijn ter onderscheiding. Het managementsysteem wordt net als op niveau 3 voor drie jaar gecertificeerd.

Profilplast zet zich al jaren in op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom streeft Profilplast naar certificering op de CO2-prestatieladder (2017) en vervolgens een certificering op de MVO Prestatieladder. Met een certificering kan Profilplast haar inzet op People, Planet en Profit inzichtelijk maken en zich presenteren als een duurzaam bedrijf binnen de kunststoffen branche.

AFVALBEHEERSING

Als we binnen onze maatschappij niet duurzaam met ons afval omgaan zal het in de toekomst letterlijk boven ons hoofd groeien. Gelukkig wordt afval tegenwoordig op een zorgvuldige manier verwerkt. Hierdoor wordt er steeds meer gerecycled en steeds minder eindigt er op de stortplaats. Profilplast wil op een positieve manier bijdragen aan het verwerken van afval. Zij doet dit door haar afvalverbruik inzichtelijk te maken zodat deze vervolgens verminderd kan worden. Het afval dat over blijft wordt op een verantwoorde manier gescheiden zodat verwerkingsbedrijven het afval ook op een verantwoorde manier kunnen verwerken.

Om het afvalverbruik binnen Profilplast inzichtelijk te maken, worden de afvalstromen beheerd. De grootste afvalstroom binnen Profilplast bestaat uit papier en karton. In 2010 bestond deze stroom nog uit ongeveer de helft van al het afval dat Profilplast produceerde. Dit jaar is er een actieplan opgesteld om deze stroom te verminderen. Momenteel is het papierverbruik aanzienlijk gereduceerd. Profilplast wil het verbruik nog verder terugdringen door in de nabije toekomst het archief te digitaliseren waardoor het papier verbruik tot een minimum zal worden terug gebracht.

Verder wordt het houtafval en de overbodige pallets niet weggegooid maar opgehaald door houthandelaren die deze vervolgens hergebruiken. Op diverse plekken wordt karton vervangen door (duurzame) kunststof materialen zoals boxen en afdekplaten.

Het afval dat overblijft wordt op een zo goed mogelijke manier verwerkt en gerecycled. Deze verwerking laat Profilplast over aan een betrouwbare afvalverwerkingsmaatschappij.