Privacyverklaring Klanten Profilplast

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-8-2019.

Door onze customer service en via de website en webshop van Profilplast B.V (hierna: Profilplast) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Conform de privacywetgeving geven we aan welke gegevens we opslaan om voor onze bezoekers en klanten aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en de meest optimale service te verlenen.

Denk hierbij aan een bezoek aan onze website, de inschrijving op onze nieuwsbrief, een offerte aanvraag via onze customer service, een aankoop via onze webshop of customer service, de bezorging of retourzending van een product door onze eigen logistieke dienst of een externe partij, adviesdiensten door onze customer service en een training via ons Technical Service Center. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Profilplast respecteer uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewerkt en beveiligd conform de wettelijke regelingen.

Welke gegevens verwerkt Profilplast?
Voor het aanmaken van een account, het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een order met levering:

Bedrijfsnaam
Adres Postcode Plaats Land
Voor- en achternaam van de contactpersoon of contactpersonen
Telefoonnummers
E-mail adressen
Bezorglocaties (indien afwijkend van bedrijfslocatie)
Facturatie adres
Inschrijving KvK
Ip adres (via website/webshop)

Voor het inschrijven van een nieuwsbrief/ het invullen van de contactpagina:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
E-mail adres

Bij het bezoeken van onze website/webshop:

Ip adres
Cookies (zie hiervoor ons Cookiebeleid)

Het gebruik van adviesdiensten via de customer service

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

De offerte en het volgen van een training via het Technical Service Center

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adres Postcode Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening Het betreft:

Logistiek dienstverleners
Betaalproviders

Profilplast verkoopt geen gegevens aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarbij Profilplast verantwoordelijk blijft voor de verwerkingen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de toegang tot deze gegevens is geautoriseerd. Zoals geautoriseerde gegevensbescherming binnen de organisatie en beveiligde verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website/webshop wordt afgeschermd. We hebben een verwerkersovereenkomst met onze provider en de betreffende gegevens worden alleen opgeslagen binnen de Europese Unie.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst van 7 jaar voor de administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens. De overige gegevens bewaren wij nog 2 jaar na afloop van de overeenkomst. We kunnen besluiten deze gegevens te anonimiseren en te gebruiken voor interne rapportages. De toestemming voor de inschrijving of het intrekken van de toestemming voor de nieuwsbrief bewaren we 5 jaar.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?

Via uw persoonlijke account of onze customer service heeft u toegang tot de persoonsgegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook opvragen welke gegevens Profilplast van u heeft opgeslagen. We willen wel zeker weten dat u het bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures

U kunt het verzoek indienen via privacy@profilplast.be. We behandelen uw vraag uiterlijk binnen 30 dagen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook op dit email adres melden. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Profilplast kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Profilplast BV
De Schachelaar 1
9870 Zulte
KBO 0508.699.870